Phone icon fd6b0c8e3c94090b2d04c4ae2b9e4aa3358eae985699b6f1e8a1e4f606c2ea69
(0432) 53-31-86

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
облдержадміністрації 
від 23 грудня 2015 року № 795

П о л о ж е н н я
про Департамент охорони здоров’я Вінницької обласної
державної адміністрації


1. Департамент охорони здоров’я Вінницької обласної державної адміністрації (далі – Департамент) є структурним підрозділом облдержадмі-ністрації, підпорядковується голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству охорони здоров’я України (далі – МОЗ України). 

2. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням. 

3. Основними завданнями Департаменту є:
1) реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я;
2) керівництво підприємствами, установами та організаціями в галузі охорони здоров’я, що належать до сфери управління облдержадміністрації, та організація їх матеріально-фінансового забезпечення;
3) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров’я для нормативного забезпечення населення медико-санітарною допомогою;
4) здійснення заходів щодо запобігання інфекційним захворюванням, епідеміям та їх ліквідації;
5) організація медико-санітарної допомоги населенню, роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи; 
6) організація оздоровлення населення;
7) забезпечення дотримання законодавства в галузі охорони здоров’я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього середовища і санітарно-епідеміологічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності в галузі охорони здоров’я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій;
8) забезпечення додержання в галузі охорони здоров’я вимог Державного формуляру лікарських засобів щодо якісного та безпечного застосування лікарських засобів у медичній практиці закладів охорони здоров’я;
9) забезпечення надання населенню безоплатної екстреної медичної допомоги в повсякденних умовах, при надзвичайних ситуаціях та в особливий період.

4. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
4) здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
5) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
6) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
7) розробляє проекти розпоряджень голови облдержадміністрації, у визначених законом випадках – проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
8) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
9) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови облдержадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
10) бере участь у підготовці звітів голови облдержадміністрації для їх розгляду на сесії обласної Ради;
11) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові облдержадміністрації;
12) готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
13) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян, вживає заходів до усунення причин, що їх викликають;
14) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;
15) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Департамент;
16) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
17) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;
18) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
19) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
20) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
21) в межах своєї компетенції та повноважень забезпечує реалізацію державної політики щодо протидії корупції; 
22) бере участь у вирішенні, відповідно до законодавства, колективних трудових спорів (конфліктів);
23) забезпечує захист персональних даних;
24) готує пропозиції до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузі охорони здоров’я;
25) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров’я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення на території області;
26) вивчає стан здоров’я населення, вживає заходів для запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;
27) здійснює на основі територіальних медичних стандартів контроль за якістю та обсягом медико-санітарної допомоги, що надається закладами охорони здоров’я усіх форм власності;
28) організовує роботу з охорони здоров’я, материнства та дитинства, відбір дітей та підлітків на санаторно-курортне лікування; контролює стан здоров’я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від форми власності, а також виробництво і якість продуктів дитячого харчування в закладах охорони здоров’я;
29) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризацію) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків катастрофи на Чорнобильській АЕС, осіб, евакуйованих і відселених із зон відчуження та тих, що проживають на радіаційно забруднених територіях;
30) складає баланс фінансових і трудових ресурсів, доходів і видатків, визначає потребу у медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, автотранспорті;
31) забезпечує виконання в повному обсязі повноважень та функцій головного розпорядника коштів обласного бюджету, визначеного Бюджетним кодексом України та іншими нормативними актами;
32) здійснює фінансування закладів охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;
33) забезпечує впровадження в практику охорони здоров’я наукових досягнень і передового досвіду;
34) забезпечує контроль за дотриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;
35) вживає заходів для розвитку, збереження та упорядкування мережі закладів охорони здоров’я, зміцнення їхньої матеріально-технічної бази;
36) здійснює в установленому порядку державну акредитацію закладів охорони здоров’я;
37) провадить інформаційну та видавничу діяльність у галузі охорони здоров’я, бере участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
38) сприяє організації діяльності курортних закладів незалежно від форми власності, пов'язаної з використанням природних лікувальних ресурсів;
39) організовує у межах своїх повноважень надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги суб'єктам господарювання;
40) організовує правове виховання працівників галузі, роз’яснення законодавства про охорону здоров’я;
41) здійснює контроль за діяльністю медичних вищих навчальних закладів 1-2 рівня акредитації, що належать до сфери його управління;
42) визначає потребу у фахівцях різних спеціальностей для галузі охорони здоров’я, формує замовлення на їх підготовку, здійснює в установленому порядку підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров’я;
43) організовує роботу з питань охорони праці, безпеки руху автотранспорту і протипожежного захисту закладів охорони здоров’я;
44) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;
45) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає МОЗ України необхідну інформацію, документи та матеріали;
46) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та після узгодження з МОЗ України подає їх на розгляд облдержадміністрації; 
47) вносить пропозиції відповідній державній адміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоров’я для місцевих потреб за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;
48) бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;
49) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами-підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на відповідній території;
50) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров’я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров’я та інших об’єднань громадян;
51) проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;
52) здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;
53) укладає із закладами охорони здоров’я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці та здійснює контроль за їх виконанням;
54) вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;
55) забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчались за державним замовленням;
56) забезпечує у межах своїх повноважень виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;
57) організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;
58) бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення; 
59) забезпечує проведення профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров’я населення;
60) разом з підрозділами облдержадміністрації здійснює спостереження та збір відомостей про поширеність вживання тютюнових виробів в області, бере участь у проведенні запобіжних та профілактичних заходів для обмеження вживання тютюнових виробів серед населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров’я; 
61) інформує населення через засоби масової інформації про шкоду, якої завдає здоров’ю людини вживання тютюнових виробів, і про проведення запобіжних та профілактичних заходів;
62) сприяє вирішенню питань щодо фінансового забезпечення лікувальних заходів і робіт, пов’язаних з профілактикою захворюваності, що спричинена вживанням тютюнових виробів і впливом на їх здоров’я тютюнового диму;
63) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров’я; 
64) розглядає питання та вносить відповідне подання до Міністра охорони здоров’я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я відомчими заохочувальними відзнаками, запроваджує інші форми заохочення їх праці;
65) здійснює організаційно-методичне керівництво аптечними закладами, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров’я на відповідній адміністративно-територіальній одиниці та забезпечує контроль за їх діяльністю;
66) здійснює інші передбачені законодавством повноваження.

5. Департамент має право:
1) одержувати в установленому порядку від місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань, а також одержувати від органів статистики інформацію з питань розвитку галузі охорони здоров’я;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивчені окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів облдержадмі-ністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками) представників громадських об’єднань (за згодою); 
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної та районних держадміністрацій в галузі охорони здоров’я;
4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системи зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Департаменту;
6) використовувати, у порядку встановленому законодавством, кошти, добровільно передані підприємствами, установами, організаціями, окремими громадянами, для розвитку матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я;
7) сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій.

6. Департамент в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

7. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням МОЗ України в установленому законом порядку. 
Директор Департаменту має заступників, яких призначає на посаду та звільняє з посади голова облдержадміністрації за поданням директора Департаменту. 

8. Директор Департаменту:
1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті; 
2) подає на затвердження голові облдержадміністрації Положення про Департамент; 
3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії відповідної місцевої держадміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування; 
10) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самовряду-вання, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва облдержадміністрації;
11) видає в межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законі інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Вінницькій області;
12) подає на затвердження голові облдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту; 
14) призначає на посаду і звільняє з посади працівників Департаменту;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
16) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
17) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
18) погоджує призначення на посади та звільнення з посад керівників закладів охорони здоров’я;
19) призначає на посади і звільняє з посад керівників закладів охорони здоров’я, що належить до сфери управління Департаменту, укладає контракти з ними у випадках, передбачених законодавством;
20) розглядає і затверджує кошториси, штатні розписи, звіти та баланси закладів охорони здоров’я, що належать до спільної власності територіальних громад області, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської та статистичної звітності;
21) здійснює інші повноваження, визначені законодавством.

9. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому утворюється колегія у складі голови колегії, заступників директора за посадою, а також інших працівників Департаменту.
До складу колегії можуть входити керівники інших структурних підрозділів облдержадміністрації та працівники закладів охорони здоров’я.
Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.
Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації та МОЗ України.

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації за пропозицією директора Департаменту відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

13. Департамент не має права розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини засновнику, працівникам (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членам органів управління та іншим, пов'язаним з ними особам.
14. У разі припинення Департаменту як юридичної особи (у результаті його ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

15. Департамент, є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунок в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.


Голова обласної державної адміністрації                                                                                                                                                                              Валерій КОРОВІЙ